New Year's raffle

wpisz tekst

REGULAMIN KONKURSU

 

§1 Określenie Organizatora
Organizatorem programu promocyjnego jest Delight Wędlinka. Organizator jest podmiotem odpowiedzialnym bezpośrednio za realizację promocji.

 

§2 Ogólne postanowienia konkursu
Konkurs skierowany jest do klientów indywidualnych posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, którzy w czasie trwania konkursu dokonają zakup za minimum $20, nie dotyczy alkoholu. Wezmą oni udział w losowaniu nagrody głównej, jaką jest Toyota Aygo oraz nagród dodatkowych, takich jak 10 rowerów, 10 iPadów oraz 100 bonów na zakupy w sklepie Delight Wędlinka o wartości $20.

 

§3 Termin konkursu
Konkurs trwa od 15 stycznia 2016 roku do 30 kwietnia 2016 roku i obejmuje działania wyznaczone w §2.

 

§4 Uczestnicy Promocji
Uczestnikami promocji mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat. Promocja jest dostępna dla wszystkich klientów Delight Wędlinka. Ten konkurs nie jest otwarty dla pracowników Delight Wędlinka.

 

§5 Warunki Konkursu
Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest dokonanie zakupu w sklepie Delight Wędlinka za minimum $20, nie dotyczy alkoholu. Zwycięzca o wygranej zostanie powiadomiony telefonicznie zaraz po losowaniu, imię i miejscowość zamieszkania laureata zostanie opublikowane na portalu społecznościowym Facebook. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędnie podane dane kontaktowe oraz adresowe.

 

§6 Reklamacje
Reklamacje dotyczące promocji mogą być zgłaszane telefonicznie lub e-mailowo na adres kontakt@delight-wedlinka.co.uk.

 

§7 Postanowienia końcowe
Regulamin w okresie trwania Loterii dostępny jest na stronie www.delight-wedlinka.co.uk. Przystąpienie do Loterii jest jednoznaczne z akceptacją przez Uczestnika Konkursu, niniejszego Regulaminu w całości i zobowiązaniem się Uczestnika do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również z oświadczeniem, iż Uczestnik spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie. Uczestnik oświadcza, iż przed przystąpieniem do udziału w Konkursie zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje go bez zastrzeżeń. Delight Wędlinka zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w dowolnym czasie.

§8 Ustawa o Ochronie Danych Osobowych

Delight Wędlinka jest nazwą handlową firmy BSIP FOODS, ARCHIE FOODS, BAPM FOODS oraz BAPM RAJ FOODS. Jeżeli bierzesz udział w konkursach, ofertach i promocjach, możemy używać Twoich danych dla celów administracyjnych, obsługi klienta i marketingu. W celu wypełnienia naszych zobowiązań wobec Ciebie możemy ujawnić Twoje dane podmiotom, które są własnością spółki zależnej BSIP FOODS, ARCHIE FOODS, BAPM FOODS, BAPM RAJ FOODS, ale nie będzie w inny sposób dostarczać danych osobowych osobom trzecim dla celów marketingowych bez Twojej wyraźnej zgody. Możemy skontaktować się z Tobą e-mailem lub telefonicznie, aby poinformować o wszelkich usługach lub promocjach Delight Wędlinka, które mogą być skierowane do Ciebie. Masz prawo poprosić, aby nie korzystać z danych osobowych w celach marketingowych. Jeśli chcesz to zrobić, proszę napisz do nas na kontakt@delight-wedlinka.co.uk.

 

TERMS AND CONDITIONS OF COMPETITION

 

§1 Description of the organizer
The organiser of the promotion program is Delight Wędlinka. The Organiser is directly responsible for the implementation of the promotion.

 

§2 Type of services covered by the competition
The competition is aimed at individual clients having full legal capacity, who during the period of Competition will do the shopping for a minimum $20, excluding alcohol, will take part in the draw for main prize funded by Delight Wędlinka, Toyota Aygo and other prizes like 10 bicycles, 10 iPads and 100 $20 vouchers for grocery shopping in Delight Wędlinka, excluding alcohol.

 

§3 Period of the competition
The competition starts on 15th of January 2016 and ends on 30th of April 2016 and includes activities set out in §2.

 

§4 Participants of the competition
The participants of the promotion may be individuals who are at least 18 years old. This competition is available to all Delight Wędlinka customers. This competition is
not open to employees of Delight Wędlinka.

 

§5 Terms and conditions of the competition
The condition of the participation in the promotion is doing a shopping for a minimum $20, excluding alcohol. Starting from 15th of January 2016. The winner
will be notified by the telephone right after the drawing, his/hers name and city of living will be published on Facebook. The Organiser is not liable for
incorrectly given contact or address details.

§6 Complaints
All the complaints with reference to the promotion can be made by phone or via email kontakt@delight-wedlinka.co.uk

 

§7 Final provisions
During the period of the competition, the Terms and Conditions of the competition will be displayed in Delight Wędlinka branches an on the website www.delight-wedlinka.co.uk. The participation in the competition confirms the acceptance of the Terms and Conditions by the Participant and obligates the Participant to observe the described rules. It also confirms that the Participant meets all the conditions to participate in the competition.
The participant confirms that he/she read the Terms & Conditions and accepts them in full. Delight Wędlinka reserves the right to amend these rules at any time.

 

§8 Data Protection Act
Delight Wędlinka is a trading name of BSIP FOODS, ARCHIE FOODS, BAPM FOODS and BAPM RAJ FOODS. When you respond to Delight Wędlinka competitions, offers or promotions, we may use your information for
administration, customer services and targeted marketing. In order to fulfil our commitments to you we may disclose your information to a wholly owned
subsidiary company of BSIP FOODS, ARCHIE FOODS, BAPM FOODS and BAPM RAJ FOODS, but we will not otherwise provide your personal information to any third parties for the purpose of direct marketing without your express permission. We may contact you by email or telephone to let you know about any other Delight Wędlinka services or promotions
which may be of interest to you. You have the right to ask that we do not use your personal data for marketing purposes. If you wish to do this, please email
us at kontakt@delight-wedlinka.co.uk.